MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24. (kedd) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

Napirend előtt: 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

NAPIREND:

1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító rendelet tervezet 2. fordulós ismertetése és megvitatása. 
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője

2.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.25.) rendelet módosítása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője

3.) A polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

4.) A 9090 Pannonhalma, Petőfi 1. szám alatti önkormányzati szolgálati lakások társasházzá alakításához szükséges okiratainak elfogadása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

5.) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadók: dr. Szabó György aljegyző, Kovács Szabolcs jegyző

6.) A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 17/2005 (IX.7) rendelet módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

7.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2014. (III.26.) rendelet módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

8.) Dr. Gellér József Károly ingatlanvásárlás iránti kérelme. (Váralja 74/1 hrsz.-ú ingatlanból)
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Zárt ülés:

9.) Szociális Bizottság beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2015. február 16.

Bagó Ferenc sk.
polgármester