2016. február 2.    
1/2016.(II.02.)

Napirendi pontok elfogadása

2/2016.(II.02.)

Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása

3/2016.(II.02.)

Pannonhalma Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadása

4/2016.(II.02.)

2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

5/2016.(II.02.)

Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása

6/2016.(II.02.)

A Pannonhalma külterület 05/37 hrsz.-ú ingatlan Pannonhalma Város Önkormányzata tulajdonába kerül

7/2016.(II.02.)

Közútkezelői hozzájárulás megadása a pannonhalmi 950/3 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan

8/2016.(II.02.)

A Magyar Védőnők Egyesülete tagdíjának átvállalása

9/2016.(II.02.)

A pannonhalmi 738 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosainak kártalanítás iránti kérelmével kapcsolatos döntés

10/2016.(II.02.)

Király Szilvia 9090 Pannonhalma, Arany János 26. szám alatti lakos szociális bérlakás iránti kérelmének elutasítása

11/2016.(II.02.)

A 0151 és 0155 hrsz.-ú utakat Németh Endre részére értékesíteni.

12/2016.(II.02.)

A helyi adókról szóló 26/2015.(XII.02.) számú rendeletére vonatkozó törvényességi felhívást tudomásul vétele és elfogadása

13/2016.(II.02.)

A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 

14/2016.(II.02.)

Turisztikai koncepció végrehajtásának ütemtervéről szóló beszámoló elfogadása

15/2016.(II.02.)

A helyi építési szabályzatról szóló 7/2015.(IV.19.) számú önkormányzati rendelet önkormányzati döntéshozatal jogszerűségével kapcsolatos javaslat tudomásulvétele

16/2016.(II.02.)

Településrendezési terv módosításával kapcsolatos szerződés megküldése dr. Tóth Bélának

17/2016.(II.02.)

A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása

2016. március 1.    
18/2016.(III.01.)

Napirendi pontok elfogadása

19/2016.(III.01.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
20/2016.(III.01.)

Pannonhalma Város Önkormányzat gazdálkodásának 3 éves középtávú tervének elfogadása

21/2016.(III.01.)

A TOP kertében Pannonhalma Város Önkormányzata által előkészített projektötletekről és pályázati lehetőségekről szóló beszámoló elfogadása

22/2016.(III.01.)

Turizmusfejlesztés és Barnamezős területek rehabilitációjáról a volt TSZ műhelyek területén (1041/1, 1041/2 hrsz.).szóló beszámoló elfogadása

23/2016.(III.01.)

Helyi termelői piac kialakítása a Szabadság téren a TOP Helyi gazdaságfejlesztés pályázati kiírásról szóló beszámoló elfogadása

24/2016.(III.01.)

Foglalkoztatási paktum létrehozására Pannonhalma térségében a TOP Helyi foglalkoztatási együttműködések pályázati kiírás alapján című beszámolót elfogadása

25/2016.(III.01.)

A Kazinczy Ferenc Művelődési ház energetikai korszerűsítése a VP "Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése" pályázati kiírásról szóló beszámoló elfogadása

26/2016.(III.01.)

Városfejlesztő Társaság létrehozásának lehetőségéről szóló beszámoló elfogadása

27/2016.(III.01.)

A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadás

28/2016.(III.01.)

Az Évszakok Fesztivál vendéglátására kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása

29/2016.(III.01.)

Németh Endre részére értékesíti az önkormányzat tulajdonában álló, 0151 hrsz.-ú, kivett saját használatú út ingatlant

30/2016.(III.01.)

Németh Endre részére értékesíti az önkormányzat tulajdonában álló, 0155 hrsz.-ú, kivett saját használatú út ingatlant

31/2016.(III.01.)

Az IMI-Coop Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződésről szóló tájékoztatás elfogadása

32/2016.(III.01.)

A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása

33/2016.(III.01.)

Együttműködési megállapodás megkötése a Pannonhalma és Térsége Fejlesztési alapítvánnyal

34/2016.(III.01.)

Bíró András bérleti szerződésének meghosszabbítása

35/2016.(III.01.)

Üdvözlőtábla elkészítésével kapcsolatos döntéshozatal

36/2016.(III.01.)

Az önkormányzat 2016. évi munkatervének elfogadása

37/2016.(III.01.)

A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása

2016. március 17.    
38/2016.(III.17.)

Napirendi pontok elfogadása

39/2016.(III.17.)

9090 Pannonhalma, Petőfi u. 1. szám alatt található üres lakások értékesítésével kapcsolatos döntéshozatal

40/2016.(III.17.)

9090 Pannonhalma, Petőfi u. 1. szám alatt található jelenleg lakott lakások értékesítésével kapcsolatos döntéshozatal

41/2016.(III.17.)

A pannonhalmi 651 hrsz.-ú kivett, beépítetlen terület átminősítésével kapcsolatos döntés

2016. április 05.    
42/2016.(IV.05.) Napirendi pontok elfogadása
43/2016.(IV.05.) Napirendi pont zárt ülés keretében tárgyalása
44/2016.(IV.05.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
45/2016.(IV.05.) A Településrendezési Terv módosítás megrendelése a Regioplan Kft.-től
46/2016.(IV.05.) Beszámoló elfogadása a Pannonhalma, mint gyógyhely, holisztikus gyógyturizmus Pannonhalmán című tanulmányról
47/2016.(IV.05.) Esztergomi Barnabásné kérelmének elutasítása
48/2016.(IV.05.) Közbeszerzési eljárás megindítása
49/2016.(IV.05.) Beszámoló elfogadása az Utazás Kiállítás tapasztalatairól
50/2016.(IV.05.) Civil Alap 2016. évi támogatásának elosztási feltételeiről döntés
51/2016.(IV.05.) Ress Lászlóné kérelmének elutasítása
52/2016.(IV.05.) A 31/2016. (III.01.) határozatot a továbbiakban is fenntartják
53/2016.(IV.05.) Szabó Istvánné és Takács Jenőné kérelmével kapcsolatosan a továbbiakban is fenntartja a korábban hozott 168/2015.(X.27.), illetve 9/2016.(II.02.) határozatait
54/2016.(IV.05.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
55/2016.(IV.05.) A Pannonhalmi Sportegyesület támogatása
56/2016.(IV.05.) A város virágosítási koncepciójának elfogadása
57/2016.(IV.05.) A Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI fenntartásának átvételével kapcsolatos Használati és Fenntartási Szerződés elfogadása
58/2016.(IV.05.) Pannonhalma név használatának hozzájárulása a Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében
59/2016.(IV.05.) A Pannonhalma Kultúráért és Sportért Nonprofit Kft. gazdasági társaság változásai tekintetében döntés hozatal
60/2016.(IV.05.) 74/1 hrsz.-ú ingatlan egy részének értékesítése Balogh Tamás részére
61/2016.(IV.05.) A Gézengúz Alapítvány Együttműködési Megállapodás iránti kérelmének elutasítása
62/2016.(IV.05.) Szanati Erzsébet ingatlanvásárlás iránti kérelmének támogatása
2016. április 11.    
63/2016.(IV.11.)

Napirendi pontok elfogadása

64/2016.(IV.11.) Balogh Tamás ingatlanvásárlás iránti kérelmének támogatása (Petőfi u. 1.)
65/2016.(IV.11.) Véber Veronika ingatlanvásárlásával kapcsolatos kérelmének támogatása (Petőfi u. 1.)
66/2016.(IV.11.) A Szent Flórián nap és a Rendőrnap kitüntetéseinek támogatása
2016. április 25.    
67/2016.(IV.25.) Napirendi pont elfogadása
68/2016.(IV.25.) A Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI egyházi fenntartásba vételének támogatása
2016. április 26.    
70/2016.(IV.26.) Napirendi pontok elfogadása
71/2016.(IV.26.) Napirendi pont zárt ülés keretében tárgyalása 
72/2016.(IV.26.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt  határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
73/2016.(IV.26.) Pályázat benyújtása a TOP 1.2.1.-15, valamint a Barnamezős területek rehabilitációja TOP 2.1.1-15. pályázati kiírásokra 
74/2016.(IV.26.) Egyetért Pannonhalma Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításával
75/2016.(IV.26.) „Pannonhalma belterületi utak burkolatának javítása” közbeszerzési eljárás nyertese: Makadám Kft. 
76/2016.(IV.26.) dr. Egyed Krisztián megbízása a TDM szervezet megalakításával és koordinálásával 
77/2016.(IV.26.) A Civil Alap 2016. évi támogatásának elosztása
78/2016.(IV.26.) A Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány támogatási iránti kérelmének támogatása
79/2016.(IV.26.) Majorság előtti parkolósáv felfestésének engedélyezésére a kisvonat részére
80/2016.(IV.26.) A talajmechanikai vizsgálatra beérkezett Gela-Szolg Kft. ajánlatát fogadja el
81/2016.(IV.26.)

Kamerarendszer működtetésének egyeztetése

82/2016.(IV.26.) II. Pannonhalmi Prológ bicikliverseny támogatása
83/2016.(IV.26.)

A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása 

84/2016.(IV.26.) A Petőfi 1. szám alatt található lakások értékesítéséről szóló beszámoló elfogadása
2016. május 10.    
85/2016.(V.10.) Napirendi pontok elfogadása
86/2016.(V.10.) Az OLC System Kft.-t megbízása Pannonhalma város gázenergia beszerzésével
87/2016.(V.10.) A volt fiúiskola területén létesítendő pályázati elképzelésről szóló tájékoztatást tudomásul vette
88/2016.(V.10.) Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra.
89/2016.(V.10.) Pannonhalma virágosításával kapcsolatos beszámoló elfogadása
90/2016.(V.10.) A Pannonhalma Kultúráért és Sportért Nonprofit Kft. módosított alapító okiratának elfogadása
91/2016.(V.10.) Értékpapírszámla nyitása a Pannon-Víz Zrt. Pannonhalma Város Önkormányzatának tulajdonában álló dematerializált részvényeinek biztonságos nyilvántartása érdekében 
2016. május 31.    
92/2016.(V.31.) Napirendi pontok elfogadása
93/2016.(V.31.) Napirendi pont zárt ülés keretében tárgyalása

94/2016.(V.31.)

Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
95/2016.(V.31.) A P4W Kft. beszámolójának elfogadása
96/2016.(V.31.)

a TOP Barnamezős területek rehabilitációja II. ütem fejlesztési elképzeléseiről szóló beszámoló elfogadása

97/2016.(V.31.) Opciós adásvételi szerződést kíván kötni a pannonhalmi 1040/1, 1013 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában  
98/2016.(V.31.) Az adósságot keletkeztető ügyletek eljárási szabályairól szóló beszámolót elfogadja.  
99/2016.(V.31.)

A 20/2016.(III.01.) számú költségvetési kitekintő határozat módosítása

 
100/2016.(V.31.) A Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása  
101/2016.(V.31.) Pannonhalma Város Sportfejlesztési koncepciójának elfogadása  
102/2016.(V.31.)

Az URBACT nemzetközi projektben történő részvétel lehetőségéről szóló tájékoztató elfogadása

 
103/2016.(V.31.) A Tóthegy 70-79. házszámokhoz tartozó útszakasz martaszfalttal történő borítására árajánlat kérése  
104/2016.(V.31.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2015.(V.1.) rendeletének 2. számú függelékének módosítása  
105/2016.(V.31.) A Máltai Szeretetszolgálat ellátási szerződés iránti kérelmének támogatása  
106/2016.(V.31.) Döntés a 202/6 és a 206/10 hrsz.-ú önkormányzati utak elnevezése iránti beérkezett  kérelmek vonatkozásában  
107/2016.(V.31.)

A 0169/75 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásának elutasítása

 
108/2016.(V.31.) Az Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveinek elutasítása  
109/2016.(V.31.) A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület támogatás iránti kérelmének támogatása  
110/2016.(V.31.) A Pannonhalma üdvözlőtábla kivitelezőjének kiválasztása  
111/2016.(V.31.) Az önkormányzat tulajdonában lévő, Antonio Carraro, Tigre Country 4300 gyártmányú  kis traktor értékesítése  
112/2016.(V.31.) A Pannonhalma Kultúráért és Sportért Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadása  
113/2016.(V.31.) A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása  
114/2016.(V.31.) Berecz Laura és Takács Balázs részére értékesíti az önkormányzat tulajdonában álló 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 1. szám alatti társasházi lakás  265/2/A/3 hrsz.-ú ingatlanát  
115/2016.(V.31.) Kollár Ákos részére értékesíti az önkormányzat tulajdonában álló 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 1. szám alatti társasházi lakás  265/2/A/1 hrsz.-ú ingatlanát  
2016. június 30.    
116/2016.(VI.30.)

Napirendi pontok elfogadása

117/2016.(VI.30.)

Napirendi pont zárt ülés keretében tárgyalása

11/8/2016.(VI.30.)

Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása

119/2016.(VI.30.) Döntés a tóthegyi lakosok útfelújítás iránti kérelmével kapcsolatosan
120/2016.(VI.30.) Döntés Baranyai Richárd érmeautomata kihelyezés iránti kérelmével kapcsolatosan
121/2016.(VI.30.) A TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási paktum közbeszerzésére vonatkozó dokumentáció ismertetése
122/2016.(VI.30.) Döntés Balogh Tamás  ingatlanvásárlás iránti kérelmével kapcsolatosan
123/2016.(VI.30.) A Turisztikai Idegenforgalmi és Humán Területek Bizottságának eddigi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
124/2016.(VI.30.) Döntés a Pannonhalmi Főapátság Településrendezési Terv módosítás iránti kérelmével kapcsolatosan
125/2016.(VI.30.) Döntés a P4W Kft. Településrendezési Terv módosítás iránti kérelmével kapcsolatosan
126/2016.(VI.30.) Döntés a Tanuszoda parkoló megváltás iránti kérelmével kapcsolatosan
127/2016.(VI.30.) A Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény beszámolójának elfogadása
128/2016.(VI.30.)

Az Engen utca elnevezését továbbra is fenntartják

129/2016.(VI.30.) Pályázati lehetőség ismertetése a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyában
130/2016.(VI.30.) A 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
131/2016.(VI.30.) Magyar Sándorné önkormányzati lakás iránti kérelme
132/2016.(VI.30.) A Pannonhalmáért kitüntető cím odaítélése
2016. július 21.    
133/2016.(VII.21.) Napirendi pontok elfogadása
134/2016.(VII.21.) A 20/2016.(III.01.) számú, illetve 99/2016.(V.31.) számú költségvetési kitekintő határozat módosítása
135/2016.(VII.21.) Dekovics István önkormányzati lakás iránti kérelmének támogatása
2016. augusztus 08.    
136/2016.(VIII.08.)

Napirendi pontok elfogadása

137/2016.(VIII.08.)

A TOP 2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja II. ütem anyagának ismertetése

138/2016.(VIII.08.) Az önkormányzat  2016. évi közbeszerzési terv módosítása
139/2016.(VIII.08.)

A „Pannonhalma helyi foglalkoztatási együttműködéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások beszerzése” tárgyban közbeszerzési eljárásban döntéshozatal

140/2016.(VIII.08.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
141/2016.(VIII.08.) Kültéri sportparkok építésére irányuló program ismertetése, döntés a  pályázatban történő részvételről
142/2016.(VIII.08.) Baranyai Richárd reklámtábla kihelyezés iránti kérelmének támogatása
2016. augusztus 30.    
143/2016.(VIII.30.) Napirendi pontok elfogadása
144/2016.(VIII.30.) Napirendi pont zárt ülés keretében tárgyalása
145/2016.(VIII.30.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
146/2016.(VIII.30.) REGIOPLAN Kft. által Rp.I.129-10 munkaszámon készített  településrendezési terv módosítási dokumentációjának elfogadása
147/2016.(VIII.30.) A 2016. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatás
148/2016.(VIII.30.) Tóthegy 70-79 közötti szakaszára 2 db fekvőrendőr elhelyezés iránti kérelemmel kapcsolatos döntéshozatal
149/2016.(VIII.30.) Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI-ra vonatkozó Klik-kel kötött használati szerződésének megszüntetése
150/2016.(VIII.30.) Az Új Telep (Gizella királyné útja, Imre-herceg útja, Illak-alja által határolt)     lakóterület lakó- és pihenő övezetté alakítással kapcsolatos söntéshozatal
151/2016.(VIII.30.) Magyar Ferencné és Magyar Sándor önkormányzati lakás bérleti jogviszony iránti kérelmének támogatása
152/2016.(VIII.30.) Kovács Erika Településrendezési Terv módosítás iránti kérelmének támogatása
153/2016.(VIII.30.) Nagy Sándorné ingatlanfelajánlási szándékának elfogadása
154/2016.(VIII.30.) Az önkormányzat 350.000 Ft-os keretösszeget állapít meg a Pedagógiai Szakszolgálat eszközbeszerzésére.
155/2016.(VIII.30.) A Tourinform Iroda és a Pannonhalmi Portékákkal közös ismertető táblájának helyének kijelölése
156/2016.(VIII.30.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról döntéshozatal
157/2016.(VIII.30.) a  Szakmai Nap II. Pannonhalma Campus rendezvényről és a költségvetéséről  szóló tájékoztatás elfogadása
158/2016.(VIII.30.)  Kugli Andrea 9090 Pannonhalma, Bajcsy – Zsilinszky u. 23. fsz 1. szám alatti lakos kérelmével kapcsolatos döntéshozatal
159/2016.(VIII.30.) A Lestár utcában fekvőrendőr elhelyezés iránti kérelemmel kapcsolatos döntéshozatal
160/2016.(VIII.30.)

Király Szilvia önkormányzati lakás iránti kérelmének elutasítása

161/2016.(VIII.30.) Petőfi 1. szám alatt található garázsok értékesítésével kapcsolatos döntéshozatal
162/2016.(VIII.30.) Döntés a Radnóti szobor vagyonvédelme érdekében 
163/2016.(VIII.30.)

A kábeltelevíziós hálózat értékesítésével kapcsolatos döntéshozatal

164/2016.(VIII.30.)  A 31/2016.(III.01.), illetve 52/2016.(IV.05.) számú határozatok visszavonása
165/2016.(VIII.30.) A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ügyében döntés hozatal
166/2016.(VIII.30.)  A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2016. szeptember 09.    
167/2016.(IX.09.) Napirendi pontok elfogadása
168/2016.(IX.09.) A 2016/2017 tanévi iskolai  felvételi körzetek módosítása 
2016. szeptember 14.    
169/2016.(IX.14.) Napirendi pontok elfogadása
170/2016.(IX.14.)  Pannonhalmi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működési támogatás iránti kérelme
171/2016.(IX.14.) Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft. fejlesztési célú támogatás iránti kérelme
172/2016.(IX.14.) A Városgazdálkodási csoport új pótkocsi beszerzésével kapcsolatos döntés
2016. szeptember 27.    
173/2016.(IX.27.)

Napirendi pontok elfogadása

174/2016.(IX.27.)

Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása

175/2016.(IX.27.)

A COOP Szolnok Zrt. Településrendezési Terv módosítás iránti kérelmének támogatása

176/2016.(IX.27.)

A közétkeztetésre vonatkozó üzemeltetési szerződés módosításának elfogadása

177/2016.(IX.27.)

A COOP ABC előtt közúti gyalogátkelőhely kialakítása

178/2016.(IX.27.)

A Gizella királyné útja, az Imre-herceg útja és az Illak-alja utca lakó-és pihenő övezetté alakítása

179/2016.(IX.27.)

A települési adó rendelettervezetéről szóló tájékoztatás elfogadása

180/2016.(IX.27.)

A Petőfi 1. szám alatti társasház garázsainak értékesítése Kollár Ákos részére

181/2016.(IX.27.)

A Petőfi 1. szám alatti társasház garázsainak értékesítése Takács Balázs részére

182/2016.(IX.27.)

A Petőfi 1. szám alatti társasház garázsainak értékesítése Takács János részére

183/2016.(IX.27.)

A Petőfi 1. szám alatti társasház garázsainak értékesítése Takács Balázs részére 

184/2016.(IX.27.)

A Petőfi 1. szám alatti társasház garázsainak értékesítése Lábik Andrásné részére

185/2016.(IX.27.)

A beadott és az előkészítés alatt álló pályázatok jelenlegi állásáról szóló tájékoztató elfogadása

186/2016.(IX.27.)

Lengyelországi testvérváros megkeresésének ismertetése

187/2016.(IX.27.)

Illak alja vízelvezetési problémájával kapcsolatos megkeresés ismertetése

188/2016.(IX.27.)

Szecsődi Róbert a Levendula Palánta Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető kérelmével kapcsolatos döntéshozatal

189/2016.(IX.27.)

Tápszentmiklós szennyvízcsatornázása és csatlakozása az écsi telephelyhez

190/2016.(IX.27.)

A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása

191/2016.(IX.27.)

A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása

2016. október 20.    
192/2016.(X.20.)

Napirendi pontok elfogadása

193/2016.(X.20.)

Az ASP pályázatra érkezett hiánypótlással kapcsolatos döntés meghozatala

194/2016.(X.20.)

Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete településszerkezeti tervének módosítása

2016. október 25.    
195/2016.(X.25.)

Napirendi pontok elfogadása

196/2016.(X.25.)

Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása

197/2016.(X.25.)

A 2017. évi Évszakok Fesztivál rendezvénysorozat fellépőinek kiválasztása.

198/2016.(X.25.)

A Család és Gyermekjóléti Központ jövő évi működéséről szóló tájékoztatás elfogadása

199/2016.(X.25.)

A napelempark engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló tájékoztatás elfogadása

200/2016.(X.25.)

A tóthegyi lakosok fekvőrendőr elhelyezési kérelemmel kapcsolatos döntés

201/2016.(X.25.)

A Lestár utcai lakosok fekvőrendőr elhelyezési kérelemmel kapcsolatos döntés

202/2016.(X.25.)

Tringer Brigitta 9090 Pannonhalma, Tabán 21. szám alatti lakos önkormányzati bérlakás iránti kérelmének támogatása

203/2016.(X.25.)

Földhasználati szerződések meghosszabbításával kapcsolatos döntés

204/2016.(X.25.)

A II. Pannonhalma Campus tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása

205/2016.(X.25.)

dr. Egyed Krisztián kérelmével kapcsolatos döntés

206/2016.(X.25.)

A szlovák-magyar határon átnyúló projekttel kapcsolatos tájékoztatás elfogadása

207/2016.(X.25.)

Hajduk Henriette megkeresésével kapcsolatos döntés

208/2016.(X.25.)

A Pannonhalmi Sportegyesület támogatás iránti kérelmével kapcsolatos döntés

209/2016.(X.25.)

A Kazinczy Ferenc Művelődési Ház intézményvezetői kiírásra vonatkozó pályázati felhívás elfogadása

210/2016.(X.25.)

Fenyvesalja utca végével kapcsolatos döntés meghozatala

211/2016.(X.25.)

A kamerarendszer módosításának lehetőségével kapcsolatos döntés

212/2016.(X.25.)

Illak alja szegélyezésével kapcsolatos tájékoztatás elfogadása

213/2016.(X.25.)

A közétkeztetésre vonatkozó üzemeltetési szerződés módosítása

214/2016.(X.25.)

A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása

2016. november 15.  
215/2016.(XI.15.) Napirendi pontok elfogadása
216/2016.(XI.15.) Család és Gyermekjóléti Központ feladatainak ellátása
217/2016.(XI.15.) A Pannonhalmi Család és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratát, Szakmai Pogramját és Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
218/2016.(XI.15.) A Pannonhalmai Család és Gyermekjóléti Központ vezetői álláshelyére 2017. 01.01-től 2021. 12.31. napjáig terjedő időszakra vezetői álláspályázatot ír ki 
219/2016.(XI.15.) Lengyel Tamásné határozott idejű megbízása a Pannonhalmai Család és Gyermekjóléti Központ vezetésével 
220/2016.(XI.15.) Döntés a 473/1 hrsz.-ú ingatlanon található raktár épület lebontásáról
2016. november 29.    
221/2016.(XI.29.) Napirendi pontok elfogadása
222/2016.(XI.29.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
223/2016.(XI.29.)

A Kazinczy Ferenc Művelődési Ház intézményvezetőjének kiválasztása

224/2016.(XI.29.)

Bán Péter és házastársa Bánné Ankhelyi Eszter első lakáshoz jutók támogatása

225/2016.(XI.29.)

Pánczél Bence és házastársa Pánczél Katalin első lakáshoz jutók támogatása

226/2016.(XI.29.)

Járóka Csaba és élettársa Nyári Kitti első lakáshoz jutók támogatása

227/2016.(XI.29.)

Horváth Márton és házastársa Honner Zsuzsanna első lakáshoz jutók támogatása

228/2016.(XI.29.) Mihály Sándor és házastársa Mihály Nina Alice első lakáshoz jutók támogatása
229/2016.(XI.29.) Bödör Olivér és házastársa Bödör-Farkas Dóra Anna első lakáshoz jutók támogatása
230/2016.(XI.29.)

Hajnal Zoltán és házastársa Hajnal Tímea első lakáshoz jutók támogatása

231/2016.(XI.29.) Kollár Ákos és élettársa Horváth Klaudia Vivien első lakáshoz jutók támogatása
232/2016.(XI.29.) Keszeli Ádám és házastársa Fehér Krisztina első lakáshoz jutók támogatása
233/2016.(XI.29.) 202/6 hrsz.-ú önkormányzati útnak és 206/10 hrsz.-ú út átnevezése
234/2016.(XI.29.) P4W Kft. parkoló megváltás tárgyában kötött szerződés módosítás iránti kérelmének támogatása
235/2016.(XI.29.) P4W Kft. Településrendezési Terv módosítás iránti kérelmének támogatása
236/2016.(XI.29.) NRG Services Kft. megbízása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtandó dokumentáció tejes körű összeállításra
237/2016.(XI.29.)

TDM szervezet felállításával kapcsolatosan megbízza Horváth Gábort

238/2016.(XI.29.)

A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei szakmai programjának elfogadása

239/2016.(XI.29.)

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak a Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde hatósági ellenőrzése során feltárt hiányosságokkal kapcsolatos döntéshozatal

240/2016.(XI.29.)

A Pannonhalmi Tájegység Vállalkozói Egyesülés kérelmével kapcsolatos döntéshozatal

241/2016.(XI.29.)

A Tanuszodával kapcsolatos E.on csatlakozási szerződés elfogadása

242/2016.(XI.29.)

A fogászati ügyelet meghosszabbításával kapcsolatos szerződés elfogadása

243/2016.(XI.29.)

A közterület átnevezésére beérkezett képviselői indítvány támogatása

244/2016.(XI.29.)

Vörös Endre Településrendezési Terv módosítás iránti kérelmének támogatása

245/2016.(XI.29.)

Pannonhalma Város 2017. évi programtervezetének elfogadása

246/2016.(XI.29.)

A 2016. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása

247/2016.(XI.29.) Polgármester év végi jutalmazásával kapcsolatos döntés meghozatala
248/2016.(XI.29.)

Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása

2016. december 7.    
249/2016.(XII.07.) Napirendi pontok elfogadása
250/2016.(XII.07.)

A Szent Márton Járóbeteg Központ hitelfelvételéhez kapcsolódó keretjelzálog és kezességvállalásra vonatkozó szerződés elfogadása.

251/2016.(XII.07.)

Az önkormányzat a Pannonhalmi Bencés Kongregációval konzorciumban pályázatot nyújt be a GINOP - 7.1.6. – 16 azonosító számú pályázati felhívásra.

252/2016.(XII.07.)

A kábel TV hálózat értékesítésére vonatkozó nyilvános árverési hirdetmény elfogadása

2016. december 08.    
253/2016.(XII.08.) Napirendi pont elfogadása
2016. december 14.    
254/2016.(XII.14.) Napirendi pontok elfogadása
255/2016.(XII.14.) Napirendi pont zárt ülés keretében tárgyalása
256/2016.(XII.14.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
257/2016.(XII.14.)

Az ASP pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésről döntéshozatal

258/2016.(XII.14.) A 2017. évi III. Pannonhalmi Campus lebonyolításával kapcsolatos tájékoztatás elfogadása
259/2016.(XII.14.) Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményének állami működésével kapcsolatos megállapodás és vagyonkezelési szerződés tervezet elfogadása
260/2016.(XII.14.) A 2017. évi belső ellenőrzési terv témaköreinek megállapítása 
261/2016.(XII.14.) Engen utca közvilágításával kapcsolatos döntéshozatal
262/2016.(XII.14.) A képviselő-testület a korábban hozott 216/2016.(XI.15.), 217/2016.(XI.15.), 218/2016.(XI.15.), illetve 219/2016.(XI.15.) számú határozatait visszavonja 
263/2016.(XII.14.) dr. Kovács D. Farkas ingatlanvásárlásával kapcsolatos döntéshozatal
264/2016.(XII.14.) A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása